• Vodič vozidla nahlási príchod v prijímacej kancelárii, kde jeho vozidlo sa prijme a zaradí do radu na výkon emisnej kontroly.
 • Po prijatí na kontrolu vodičovi sa s motorovým vozidlom presúva pred príslušnú bránu, číslo ktorej je mu oznámené po prijatí vozidla na kontrolu.
 • Technik emisnej kontroly inštruuje vodiča k vjazdu na kontrolnú linku.
 • Vozidlo sa na kontrolnej linke pohybuje len podľa pokynov technika, pričom vozidlo môže viesť samotný technik alebo vodič vozidla.
 • Po ukončení kontroly vozidlo môže opustiť kontrolnú linku.
 • Vodič odparkuje vozidlo a opätovne sa dostaví do kancelárie príjmu, kde ho technik emisnej kontroly informuje o stave jeho motorového vozidla a rovnako je mu odovzdaný protokol z výkonu emisnej kontroly.
 • so zážihovým (benzínovým aj plynovým) motorom s nezdokonaleným emisným systémom – BEZKAT/NKAT;
 • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom – RKAT;
 • so vznetovým (naftovým) motorom
 • emisná kontrola pravidelná;
 • emisná kontrola zvláštna;
 • emisná kontrola administratívna;
 • emisná kontrola opakovaná
 • malé motocykle do 50 cm3 (L1e), malé trojkolky do 50 cm3 (L2e), malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov (O1) a malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kg (R1);
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. augustom 1970;
 • motorové vozidlo so vznetovým motorom prihláseným do evidencie vozidiel pred 1. decembrom 1971;
 • motorové vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja;
 • motorové vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti; vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby; vozidlá Hasičského a záchranného zboru a vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel
 • nie je možné naštartovať motor vozidla;
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie;
 • bol zistený zjavný únik prevádzkových médií
 • Výsledky hodnotenia vozidla podľa úrovne závažnosti klasifikujeme v troch stupňoch.
 • Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a ich závažnosti.
 • Chybami rozumieme technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas emisnej kontroly.
 • Spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak emisná kontrola nezistila žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. V prípade zistenia ľahkých chýb, je majiteľ povinný odstrániť ich.
 • Dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: emisnou kontrolou sa zistila vážna chyba. Prevádzkovateľ vozidla je v takomto prípade povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej emisnej kontrole. Ak sa opakovanou emisnou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, alebo ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej emisnej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.
 • Nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak emisná kontrola nie je vykonaná v ustanovenom rozsahu; ak je na vozidle zistená minimálne jedna nebezpečná chyba; ak sa aj pri emisnej kontrole opakovanej opätovne zistí tá istá vážna chyba.
 • Ľahké chyby - nemajú výrazný vplyv na životné prostredie alebo na bezpečnosť a prevádzku vozidla.
 • Vážne chyby - tieto chyby môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nezhody.
 • Nebezpečné chyby - majú výrazne negatívny vplyv na životné prostredie a predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke.
 • protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola
 • osvedčenie o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola