Vedenie spoločnosti LEDOS s.r.o. v oblasti boja proti korupcii, úplatkárstvu, neetického správania, protispoločenskej činnosti, legalizácie príjmov z trestnej činnosti, všestrannej transparentnosti prijalo záväzky vyjadrené v dokumente Politika proti korupcii LEDOS s.r.o., ktorá je verejne prístupná, zverejnená (v skrátenej verzii na web stránke spoločnosti www.stkledos.sk) a tiež dostupná na recepcii v priestoroch spoločnosti a zahrňuje v sebe základné hodnoty v oblasti boja proti korupcii na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti. Protikorupčná politika je premietnutá do ďalších dokumentov, ktoré tvoria komplexný manažérsky systém spoločnosti proti korupcii.

Účelom protikorupčnej politiky je zlepšiť protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii a zohľadňovať pritom súčasnú dynamiku vo vývoji korupčných javov, podmienok a príležitostí, vznik nových korupčných situácií, identifikované korupčné riziká a príčiny korupcie. Základným východiskom pre uplatnenie komplexného systému riadenia proti korupcii a manažérskeho systému Anti-bribery management system / Systém manažérstva proti korupcii (ďalej len „ABMS“) je táto Politika, ktorá:

  • zakazuje úplatkárstvo;
  • vyžaduje dodržiavanie zákonov proti korupcii, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť;
  • je primeraná účelu spoločnosti;
  • poskytuje rámec na stanovenie, preskúmanie a dosahovanie cieľov boja proti korupcii;
  • zahŕňa záväzok splniť požiadavky ABMS;
  • zavádza postupy znižujúce obavy zamestnancov z nahlasovania podnetov bez strachu z represálií a to v dobrej viere a na základe primeranej dôvery;
  • zahŕňa záväzok neustáleho zlepšovania systému riadenia úplatkárstva;
  • vysvetľuje oprávnenie a nezávislosť funkcie dodržiavania predpisov proti korupcii;
  • vysvetľuje dôsledky nedodržania politiky boja proti korupcii.

Politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti LEDOS s.r.o. a na každého jednotlivca či podnikateľský subjekt, ktorý koná v mene spoločnosti a to vo všetkých obchodných sídlach a projektoch.

Spoločnosť LEDOS s.r.o. prehlasuje, že bude dodržiavať všetky zákony, právne normy a medzinárodné ISO normy v oblasti boja proti korupcii.

Zavádza nulovú toleranciu korupcie s oznámením všetkým obchodným partnerom na začiatku obchodného vzťahu so spoločnosťou LEDOS s.r.o. prípadne aj potom. Nikto zo zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti nebude dávať ani prijímať úplatky, ani žiadne neoprávnené výhody, či už priamo alebo prostredníctvom tretích strán. Nikto nebude dávať ani prijímať úplatky za vybavenie. Nebudeme dávať ani prijímať žiadne dary, pohostinnosť, finančné dary ani výhody, ktoré by mohli nečestne ovplyvniť akékoľvek rozhodnutie alebo oslabiť nezávislosť či úsudok.

Zodpovedne preveríme situácie, v ktorých by záujmy spoločnosti a záujmy konečných užívateľov výhod mohli prísť do konfliktu s našimi záväzkami alebo povinnosťami. Prehlasujeme, že nespolupracujeme ani nebude spolupracovať s partnermi u ktorých bolo preukázateľne dokázané korupčné, respektíve neetické správanie.

Spoločnosť vykonáva technické kontroly motorových vozidiel a emisné kontroly motorových vozidiel, pričom svoju činnosť vykonáva spravodlivo, čestne, transparentne a bezúhonne a v súlade so zákonmi, nariadeniami, normami a smernicami.

Do funkcie osoby zodpovednej za súlad s manažérskym systémom riadenia proti korupcii bol určený zamestnanec: Ing. Jozef Ledecký.

Protikorupčná politika integruje etický kódex a správanie v spoločnosti. Akýkoľvek prejav korupcie účinne preverujeme, nahlasujeme a riešime s príslušnými orgánmi verejnej moci a to v súlade právnymi normami SR. Prevencia, odhaľovanie a hlásenie korupcie a iných foriem protispoločenskej činnosti je zodpovednosťou všetkých zamestnancov. Nikto nebude potrestaný za eticky správne rozhodnutie ani za nahlásenie korupcie alebo podozrenia z korupcie, ktoré nahlási v dobrej viere alebo na základe odôvodneného presvedčenia.

V prípade ak ktokoľvek nadobudne vedomosti o tom, že došlo k akémukoľvek porušeniu alebo oslabeniu protikorupčnej politiky alebo zverejnených postupov, požadujeme o nahlásenie vzniknutej situácie a to bezodkladne svojmu nadriadenému alebo osobe zodpovednej za súlad systému manažérstva proti korupcii: Ing. Jozef Ledecký, mobilné číslo: 0917 577 166, e-mail: ledecky@stkledos.sk.

Podnety treba nahlásiť osobe zodpovednej za súlad systému manažérstva proti korupcii, elektronickou poštou na korupcia@stkledos.sk alebo poštou na adresu spoločnosti. Nahlasovanie môže byť dôverné alebo anonymné. Každé nahlásenie preveríme a podnikneme náležité kroky.

Korupciu chápeme ako interaktívny komunikačný proces zlepšovania schopnosti vnímať a pochopiť súvislosti korupcie, jej prejavy, spôsoby a následky, ako aj rozvíjania spôsobilostí, zručností, motivácie a postojov potrebných na aktivizáciu protikorupčného správania. Vykonávame školenia o protikorupčnej politike, ktoré sú súčasťou procesu indukcie pre všetkých zamestnancov a podľa potreby vykonávame školenia aj pre obchodných partnerov.

Implementujeme vhodné manažérske postupy, ktoré zamedzia akémukoľvek porušeniu protikorupčnej politiky a tiež odhalia každé porušenie tejto politiky.

Monitorujeme efektívnosť týchto postupov a zavádzame všetky zlepšenia potrebné na zvýšenie efektívnosti manažérskeho systému.

Určili sme osobu na funkciu zodpovednosti za súlad, ktorá má potrebné právomoci a nezávislosť, aby dohliadala na efektívnosť našich postupov.

Je nevyhnutné, aby sa naša protikorupčná politika a podporné postupy dodržiavali. V prípade akéhokoľvek porušenia podnikneme náležité kroky.

Táto politika bola hodnotená a schválená konateľom spoločnosti dňa 5. apríla 2022.

Ing. Vladimír Ledecký, konateľ LEDOS s.r.o.Spoločnosť úspešne plní požiadavky normy ISO 37001:2016 pri zavedení a používaní systému manažérstvo proti korupcii.

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.