• Technickou kontrolou motorového vozidla sa posudzuje technický stav vozidla, jeho komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré majú vplyv na bezpečnosť prevádzky motorového vozidla v cestnej premávke.
 • Technická kontrola sa vykonáva na stanici technickej kontroly podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom.
 • Vodič vozidla nahlási príchod v prijímacej kancelárii, kde jeho vozidlo sa prijme a zaradí do radu na výkon technickej kontroly.
 • Po prijatí na kontrolu vodičovi sa s motorovým vozidlom presúva pred príslušnú bránu, číslo ktorej je mu oznámené po prijatí vozidla na kontrolu.
 • Technik technickej kontroly inštruuje vodiča k vjazdu na kontrolnú linku.
 • Vozidlo sa na kontrolnej linke pohybuje len podľa pokynov technika, pričom vozidlo môže viesť samotný technik alebo vodič vozidla.
 • Po ukončení kontroly vozidlo môže opustiť kontrolnú linku.
 • Vodič odparkuje vozidlo a opätovne sa dostaví do kancelárie príjmu, kde ho technik technickej kontroly informuje o stave jeho motorového vozidla a rovnako je mu odovzdaný protokol z výkonu technickej kontroly.
 • technická kontrola pravidelná;
 • technická kontrola zvláštna;
 • technická kontrola administratívna;
 • technická kontrola opakovaná
 • Výsledky hodnotenia vozidla podľa úrovne závažnosti klasifikujeme v troch stupňoch.
 • Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a ich závažnosti.
 • Chybami rozumieme technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas technickej kontroly.
 • Stupeň A - spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak technická kontrola nezistila žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby, ktoré neovplyvňujú bezpečnosť vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. V prípade zistenia ľahkých chýb, je majiteľ povinný odstrániť ich.
 • Stupeň B - dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: technickou kontrolou sa zistila vážna chyba. Vážna chyba ovplyvňuje bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v cestnej premávke. Prevádzkovateľ vozidla je v takomto prípade povinný ostrániť závažnú chybu a do 60 kalendárnych dní opätovne podrobiť vozidlo opakovanej technickej kontrole. Ak sa opakovanou technickou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, alebo ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej technickej kontrole, vozidlo je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.
 • Stupeň C - nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak je na vozidle zistená minimálne jedna nebezpečná chyba; ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, môže ohroziť premávku a bezpečnosť osôb, pričom môže dôjsť k spôsobeniu škôd na majetku. Rovnako je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v censtej premávke ak sa aj pri technickej kontrole opakovanej opätovne zistí tá istá vážna chyba.
 • Ľahké chyby - nemajú výrazný vplyv na životné prostredie alebo na bezpečnosť a prevádzku vozidla.
 • Vážne chyby - tieto chyby môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky.
 • Nebezpečné chyby - predstavujú vysoké riziko nebezpečenstva pri prevádzke vozidla v cestnej premávke, majú výrazne negatívny vplyv na životné prostredie a predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke.
 • protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola
 • osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola
 • Ste nespokojný s priebehom kontroly Vášho vozidla? Chcete preveriť výkon kontroly alebo máte iné pripomienky k celému priebehu? Môžete nás kontraktovať na staznost@stkledos.sk a priebeh kontroly Vášho vozidla radi preveríme.