• Overiť platnosť technickej kontroly si môžete TU
  • Overiť platnosť emisnej kontroly si môžete TU
  • Lehotu platnosti technickej kontroly alebo emisnej kontroly je nutné dodržať. Aj jeden alebo dva dni môžu znamenať, že za nedodržanie lehoty Vám bude uložená sankcia príslušným okresným úradom. Nie je teda podstatné, či s vozidlom jazdíte alebo nie.
  • V prípade, ak počas uplynutej lehoty platnosti technickej kontroly alebo emisnej kontroly Vás zastaví policajná hliadka, je policajt oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii vozidla a rovnako aj tabuľku s evidenčným číslom, ak vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej alebo emisnej kontrole. Policajt môže zakázať jazdu s motorovým vozidlom a v takom prípade budete musieť zabezpečiť odťah motorového vozidla, nakoľko aj dojazd na stanicu technickej kontroly nie je dovolený.
  • V prípade ak prevádzkovateľ vozidla nezabezpečí vykonanie technickej kontroly a emisnej kontroly na motorovom vozidle, dopúšťa sa správneho deliktu. Príslušný okresný úrad takémuto prevádzkovateľovi uloží pokutu 165,- eur za nevykonanú technickú kontrolu a 165,- eur za nevykonanú emisnú kontrolu, teda spolu 330,- eur.
  • Po doručení rozhodnutia o uložení pokuty máte možnosť uhradiť 55,- eur za nevykonanú technickú kontrolu a 55,- eur za nevykonanú emisnú kontrolu do 15 dní od doručenia. V tejto lehote musíte absolvovať aj technickú a emisnú kontrolu, aby zníženie pokuty mohlo nadobudnúť účinnosť. Ak by ste v tejto lehote technickú alebo emisnú kontrolu nevykonali, budete musieť doplatiť zvyšok uloženej pokuty (110,- eur za nevykonanú technickú kontrolu a 110,- eur za nevykonanú emisnú kontrolu).